0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  Je hebt items in je winkelwagen
  Je hebt 1 item in je winkelwagen
   Totaal

   De Zalving en het gebruik van Zalfolie hebben een diepe geestelijke betekenis. En met geestelijk bedoel ik Geestelijk. Het is niet ‘een’ beeld, maar ‘het’ beeld van bekrachtiging met de Heilige Geest. Het is een symbool van de Heilige Geest in ons. Er wordt naar de Gezalfden verwezen als de zonen van olie, degenen met een schijnend gezicht, vurigen, helderen en als ‘Gods groten’. De grote vraag die dan natuurlijk overblijft is wat dat precies zou moeten uitdrukken? Wanneer ik die termen en omschrijvingen over zalving lees, dan moet ik aan de volgende verzen denken. 

   De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur.
   Exodus 24:17

   En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij van de berg afdaalde – dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht  glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had. Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen.
   Exodus 34:29-30

   En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.
   Mattheüs 17:2

   Wanneer de glorie en heiligheid van God geopenbaard worden, dan gebeurt dit. Ik heb gehoord en gezien dat dit soort gebeurtenissen vandaag de dag nog steeds plaatsvinden, net zoals het feit dat de wonderen van de Bijbel ook nog steeds plaatsvinden. Ja, alle wonderen, en meer. God is nooit veranderd. Jezus is nooit veranderd. Als wij in hetzelfde geloof als de discipelen gaan bewegen, als wij hetzelfde evangelie verkondigen als zij deden en als we de prijs betalen die zij betaalden, dan zullen de wonderen en tekenen die hen volgden ons ook volgen. Niet vanuit onze eigen kracht of door onze eigen pogingen, maar door de kracht van onze beste Vriend, Trooster en Metgezel, de Heilige Geest. Alle dingen zijn mogelijk, als we geloof hebben.

   Wanneer de mensen Zalfolie gebruikten, dan scheen en glom hun gezicht van de olie. Dat is het beeld van God met ons, een beeld van het steeds aanwezig zijn in de aanwezigheid, glorie en heiligheid van God. Mozes moest een berg beklimmen om in de aanwezigheid van God te komen. Jezus is God, maar beklom toch een berg, en nam Zijn discipelen met Zich mee, om hen getuigen te laten zijn van de glorie en heiligheid. Toen de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond ging dit naar een heel nieuw niveau. Vanaf dat moment was het niet langer alleen God met ons, maar werd het ook God in ons, zoals God het bedoeld had. Het kan vergeleken worden met de olielampen, welke gevuld zijn met olie en branden en licht verspreiden. Zo kunnen ook wij vervuld worden met de Heilige Geest, voor Jezus branden en Zijn Licht schijnen voor de naties. 

   Het beeld van de Zalving en de Heilige Geest was reeds zichtbaar onder de profeten, koningen en priesters van Israël, in het Oude Testament. Het was een voorloper op wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Wanneer een profeet, koning of priester gezalfd was, dan volgde de bekrachtiging met de Heilige Geest. Dit kan o.a. gezien worden bij de zalving van Saul en David. 

   Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over Zijn eigendom gezalfd heeft? (Vers 1)
   Dan zal de Geest van de HEERE over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren; u zult in een ander mens veranderd worden. (Vers 6)
   1 Samuel 10:1, 6

   Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama.
   1 Samuel 16:13

   De bekrachtiging met de Heilige Geest was niet iets dat bij gewone mensen gebeurde in die dagen. Dat gebeurde alleen bij profeten, koningen en priesters. Dus het feit dat Jezus bekrachtigd was met de Heilige Geest was al iets zeer opmerkelijks voor de mensen in die tijd. Op een bepaald moment citeerde Jezus een passage uit het boek Jesaja, hoofdstuk 61, wat een zeer bekend stuk was voor de mensen van die tijd en plaats. Dat is het gedeelte waar er een duidelijke connectie te zien is tussen de Zalving en de Heilige Geest. Hij zei: “De Geest van de Heere is op Mij.” Direct daarna vertelt Hij ook waarom: “omdat Hij Mij gezalfd heeft.” 

   De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden  om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
   Lukas 4:18-19

   Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.
   Handelingen 10:38

   Sommige vertalingen zeggen dat de Geest op Jezus was omdat Hij Gezalfd was, maar het opmerkelijke is dat het in dit geval precies andersom is. De brontekst zegt dat de Geest op Jezus was, waardoor Hij gezalfd was. Zoals u in het Oude Testament kunt zien, kwam de Heilige Geest nadat iemand Gezalfd was in opdracht van God (nooit op eigen initiatief). Maar Jezus, de Christus, de Gezalfde, had en heeft reeds de identiteit van ‘Gezalfd zijn’. Hij is God, de Bron van de Zalving! Niet alleen laat dit de duidelijke connectie tussen de Zalving en de Heilige Geest zien, het laat ook zien wat het doel van de Zalving is. Dat is om het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, om aan blinden het zicht terug te geven (fysiek en geestelijk!), om verslagenen te bevrijden en om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. 

   Alle aardse voorwerpen en alle mensen op deze aarde, zijn van nature onheilig. Toen de Tabernakel gemaakt werd, waren geen van de materialen heilig. De mensen die priester moesten worden waren ook nog niet heilig. Alles werd heilig door de Zalving. Wat Gezalfd was werd vanaf dat moment heilig. Hier is een voorbeeld van dat principe. 

   Dan moet u de zalfolie nemen en de tabernakel met alles wat zich erin bevindt, zalven. U moet hem heiligen met alle bijbehorende voorwerpen, dan zal hij heilig zijn. Vervolgens moet u het brandofferaltaar en alle bijbehorende voorwerpen zalven. U moet het altaar heiligen, dan zal het altaar allerheiligst zijn.
   Exodus 40:9-10

   Dus heiligheid kwam vanwege de Zalving. Op dezelfde manier is het de Heilige Geest die ons heilig maakt, vanwege de Zalving van Jezus. Het is door Zijn Woord, door Zijn Geest, dat wij naar heiligheid veranderd worden. Hoe meer tijd wij besteden in Zijn Woord, met volle aandacht voor wat de Heilige Geest ons daardoor wil leren, hoe meer wij worden veranderd naar heiligheid. Er was een seizoen in mijn leven waarin de Heilige Geest mij steeds weer opnieuw precies hetzelfde zei, iedere dag, meerdere malen per dag en maanden lang. Wat Hij mij zei was dit: “Alleen het Woord van God heeft de kracht om jou te veranderen.” Het was vanwege dat Woord dat mijn liefde voor het Woord van God nog meer begon te groeien. Ik begon de waarde ervan te zien, te herkennen en te erkennen. Het was een boodschap die zo simpel was, maar toch waarschijnlijk één van de krachtigste boodschappen was die Hij mij ooit geleerd heeft. 

   Hoe verschillend was dit in het leven van Jezus. Hij had geen Zalving nodig om Hem heilig te maken. Hij was al heilig. Om die reden was de Zalving op Hem. Toen Hij het gedeelte uit Jesaja 61 uitsprak, “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft”, was dat de openbaring van Zichzelf als zijnde de Messias. In die tijden was de titel “messias” niet exclusief gereserveerd voor de Redder. Zoals ik eerder al vermelde, betekend “messias” heel eenvoudig “gezalfde”. Het was een titel die gebruikt werd voor alle profeten, die ook messias werden genoemd in die dagen en door het hele Oude Testament heen. Dat was waarschijnlijk de reden waarom zoveel mensen Jezus wel aanspraken als een messias. 

   Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
   Mattheüs 16:13-14

   Zeer waarschijnlijk zeiden zei: “een messias” of “een christus”. Zoals u zich wellicht herinnert is de term “messias” een Hebreeuws woord, dat vertaald kan worden naar “christus”. Door Jezus aan te spreken met die titel zeggen we feitelijk alleen dat Hij een Gezalfde is, zoals ook alle profeten Gezalfd waren. Dus hoewel het aanspreken met Christus of Messias een erkenning is van de Zalving van God, is het niet meer dan dat. Er zijn andere religies, waaronder de grote religies als de islam, die Hem ook erkennen als Christus. Dat kan verwarrend klinken, maar het verschil ligt in de uitspraak die Petrus deed, toen Jezus hem vroeg wie Hij was (en is).

   Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij Jezus, de Christus, was.
   Mattheüs 16:16-20

   Hoewel diverse andere religies Jezus erkennen als Christus, is het alleen het Christendom dat Hem erkent als de Zoon van de levende God. Geen andere religie zal Hem als de Zoon van God erkennen. Dat is het grote verschil. Hoewel de profeten ook aangesproken werden met “messias” of “christus”, waren zij allemaal gewone mensen, van nature onrein en onheilig, maar rein en heilig gemaakt door de Zalving. Er was er maar Eén Die kon zeggen dat Hij al rein en heilig was, waardoor God Hem Gezalfd heeft. Die persoon is Jezus. De Enige Die Zijn hele leven zonder zonde heeft geleefd. Dat maakte Hem niet een messias, het maakte Hem DE MESSIAS, de Zoon van de levende God. En de enige weg om tot die openbaring en erkenning te komen, is door een openbaring van de Vader, door de Heilige Geest. Door Jezus DE MESSIAS te noemen, noemen wij Hem “Gods Grootste”, wat Hij ook is. Het is vanwege Zijn Zalving en vanwege Zijn offer, dat de aanwezigheid van God de tempel verliet en het voorhangsel liet scheuren, om zo de mens als Zijn woonplaats te kiezen, door Zijn Heilige Geest. Dat is het beeld van de geestelijke Zalving en wat het Zalven met Zalfolie symboliseert. Het is de Heilige Geest in ons, als het zegel van onze redding. 

   In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.
   Efeziërs 1:13-14

   Zoals ik altijd zeg in mijn onderwijs, is het doel van God altijd om te redden, te genezen, te bevrijden en te herstellen. Dus wanneer de Heilige Geest in en door ons heen begint te werken, dan zullen de vruchten overeenstemmen met redding, genezing, bevrijding en herstel. Alles en iedereen wat tegen deze dingen werkt, werkt tegen God, tegen de Zalving, tegen het offer van Jezus Christus en voor de agenda van de vijand. Maar wanneer de Heilige Geest werkelijk de controle heeft, en wanneer de gemeente zich volledig onderwerpt aan God en Hem Zijn gang laat gaan, dan zult u dat aan de vruchten zien. Een gebrek aan vruchten betekend een gebrek aan de Geest. Een prachtig beeld van het herstel van Gods volk kan gezien worden in 2 Kronieken, waar de mensen van Juda werden vrijgelaten en in ere werden hersteld, door de Zalving. 

   De mannen die met hun namen aangewezen waren, stonden op, grepen de gevangenen, en allen van hen die naakt waren, kleedden zij van de buit. Zij kleedden en schoeiden hen, lieten hen eten en drinken; zij zalfden hen en leidden allen die verzwakt waren, zachtjes op ezels, en brachten hen bij hun broeders in Jericho, de Palmstad. Daarna keerden zij terug naar Samaria.
   2 Kronieken 28:15

   Het beeld van de Zalving kan ook gezien worden in de gebeden voor genezing. Wanneer iemand ziek is, dan ziet het gezicht er niet echt gelukkig of stralend uit. De Zalving zorgt ervoor dat het gezicht weer gaat stralen in het natuurlijke, als een beeld van wat er gebeurd in de geestelijke wereld, mits het gebed voor genezing gedaan is vanuit en in geloof. Volgens de gebruiken van die tijd was Zalving ook een zichtbaar teken om het einde van een rouwperiode te laten zien. Het volgende vers spreekt over het doel van de Zalving van Jezus Christus.

   …dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.
   Jesaja 61:3

   Een ‘benauwde geest’ is een mogelijke vertaling, maar een ‘verduisterde geest’ of ‘getemperde geest’ is meer accuraat. Dit gaat over neerslachtigheid en depressie. Het Bijbelvers spreekt over de belofte van God om de geest van neerslachtigheid en depressie weg te nemen en om de Heilige Geest en de Heilige Zalving daarvoor in de plaats te geven. Hoewel deze vertaling over eiken spreekt, kan ik dat in het Hebreeuws niet echt terugvinden. Ik kan ook niet terugvinden om welke boom het zou gaan, maar ik vermoed dat dit eerder een olijfboom is dan een eik, aangezien de olijfboom de Zalfolie in haar vruchten draagt. De vreugdeolie waar dit vers over spreekt is de olie van Jezus Christus Zelf, waar Hebreeën 1:9 ook naar refereert. De Geest van Jezus Christus als de olie van verheffing of de olie van opgetogenheid (letterlijke vertaling). 

   U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.
   Hebreeën 1:9

   Het laatste beeld van Zalfolie dat ik zie is het volgende. Niemand kan olie aanraken zonder sporen op hun handen achter te laten. Op dezelfde manier kan niemand door Jezus worden aangeraakt, door de Heilige Geest, door de Zalving, en met lege handen weggaan.