0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  Je hebt items in je winkelwagen
  Je hebt 1 item in je winkelwagen
   Totaal

   Dit kan de meest belangrijke dag van uw leven zijn. U bent hier met een reden en het is niet voor niets dat u deze webpagina bekijkt. Ieder mens ontvangt meerdere kansen om redding te kunnen ontvangen in zijn/haar leven. Dit is de dag dat u uw redding kunt ontvangen. Dit is de dag dat uw eeuwige bestemming gewijzigd kan worden. Op dit moment spreekt de Heilige Geest tot uw hart.

   Van alle dingen die God is, is rechtvaardig er één van. En dat gedeelte van Hem is waarschijnlijk één van de meest belangrijke identiteiten. Hij wordt omschreven als eerlijk en rechtvaardig, als Degene die regeert en oordeelt over het universum. Dus feitelijk kunnen we Zijn onderkomen omschrijven als een rechtbank. Zelfs voordat de tijd zijn intrede deed, bestonden God en Zijn rechtvaardigheid al. Lang voordat deze wereld tot stand kwam. Gerechtigheid en recht zijn dingen die de Bijbel zelfs omschrijft als het fundament van Zijn troon.

   Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen.
   Psalm 89:14

   Gerechtigheid heerste in het hele universum en zonde kon nergens gevonden worden. Maar toen veranderde er iets. De eerste zonde van het universum vond plaats, en het gebeurde voordat de mens werd geschapen. Een schepsel, die toen de naam ‘Lucifer’ droeg, wat ‘Lichtdrager’ betekend, wilde de plaats van God innemen en Hem verslaan. In die tijd was hij de op Eén na hoogste in rang in de hemel. Hij was perfect en foutloos in al zijn wegen, van de dag dat hij geschapen werd, totdat er trots in zijn hart gevonden werd. Hij begon een opstand tegen God en kreeg het voor elkaar om een derde van alle engelen achter hem te krijgen. Zijn poging faalde en hij werd uit de hemel verbannen, samen met alle engelen die hem gevolgd hadden in zijn opstand. En toen ontnam God hem de naam ‘Lucifer’ en werd hij bekend als de satan, want hij was niet langer een lichtdrager. Dat verhaal kan gevonden worden in Ezechiël 28. 

   Toen vond één van de meest bekende gebeurtenissen plaats. God schiep de hemelen en de aarde. En toen alles klaar was, toen schiep Hij ons, de mensheid, naar Zijn beeld en gelijkenis. Ja, dat betekend dat u op God lijkt. De mens had slechts één simpele opdracht: Eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Afgezien van dat konden zij doen wat zij maar wilden. We weten allemaal dat zij gefaald hebben door dat toch te doen, waardoor zonde de wereld is binnengekomen en in de mens is gekomen.

   Wij dienen een rechtvaardig God. Hij houdt van ons, en dat doet Hij echt. Maar liefde gaat nooit ten koste van rechtvaardigheid. Dus feitelijk was er maar één ding dat God met ons kon doen, en dat was ons oordelen en veroordelen. Dat is waarom Hij, Die geen zonde kende, met een oplossing moest komen om ons te kunnen redden van de hel. En wat zou voldoende om alle zondes van de gehele mensheid uit te wissen? Die last was veel te groot. Daarom was er maar één oplossing over en dat was dat Hij Zijn Zoon Yeshua, Jezus, naar deze wereld zou sturen om voor onze zondes opgeofferd te worden. 

   Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
   Johannes 3:16-17

   En zo kwam onze Messias naar deze wereld en Hij nam het volle gewicht van onze zondes op Zich. Hij was veracht en door mensen verworpen, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Al uw zondes – verleden, heden en toekomst – en alle vruchten van uw zondes werden op Hem gelegd. Zodat u vergeven zou kunnen worden. Zodat u eeuwig leven zou kunnen krijgen. Zodat u God zou mogen kennen. En Hij heeft daar extreem voor geleden. Hij heeft geleden zoals geen mens ooit geleden had. Hij nam alles op Zich, droeg het allemaal, helemaal tot aan het eind. Totdat de prijs voor uw leven volledig was betaald. Waarom? Liefde. Omdat Zijn liefde voor u echt en onzelfzuchtig is. Hij koos ervoor om verder te kijken dan de slechte dingen die u heeft gedaan. Om verder te kijken dan uw zondes, en om te kijken naar wat Hij van uw leven kon maken. 

   Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
   Romeinen 5:7-8

   Deze Jezus, deze wonderbaarlijke Messias en Zoon van God, nodigt u vandaag uit, op dit moment, om uw leven aan Hem over te geven. De Bijbel leert ons over bekering. Het woord “bekering” betekend letterlijk “verandering van denken”. Dus waarover moeten we onze manier van denken veranderen? Over twee dingen: Jezus en zonde. U heeft wellicht gehoord over Jezus Christus. U kunt wellicht zelfs zijn opgevoed met verhalen over Hem. Maar het belangrijkste deel van bekering is dat we op het punt van erkenning komen. Het is het deel waar we ons denken veranderen naar het erkennen van Jezus Christus als de Zoon van God, als de beloofde Messias en als uw Redder. Dat is waar het allemaal begint. En ten tweede moeten we ons denken aangaande zonde veranderen. Dat komt er feitelijk op neer dat we vanaf dit moment alles wat God als zonde beschouwd zelf ook als zonde beschouwen. Het is Gods Woord de standaard voor uw leven maken. 

   In het boek Handelingen nodigt Petrus de mensen uit om hun manier van denken aangaande Jezus Christus te veranderen. Hij zei: “Komt dan tot bekering (verandering van denken), opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende.” Die uitnodiging en die belofte staan vandaag de dag nog steeds.

   Het eeuwig leven kan ook voor u zijn. Totale en volledige vergeving van zonde kan ook aan u gegeven worden. De dood hoeft niet langer een beangstigend iets te zijn. Als dat de keuze is die u vandaag wil maken, dan kunt u dat heel eenvoudig aan God vertellen. Als u wilt dan kunt u daarvoor dit eenvoudige gebed gebruiken.

   “Vader God, vandaag, hier en nu, kom ik tot de erkenning dat U werkelijk bestaat en dat Jezus Christus Uw Zoon is en de beloofde Messias. Ik erken dat ik conform uw standaard schuldig ben aan zonde. Vanaf vandaag kies ik ervoor om Uw standaard mijn standaard te maken. Wat U zonde noemt, noem ik zonde. Wat U gerechtigheid noemt, noem ik gerechtigheid. Ik accepteer Jezus Christus als de Heer en Meester van mijn leven en ik accepteer Zijn offer. Ik erken dat Zijn offer voldoende was. Het kruis was genoeg. Dank U voor dat offer en dank U dat mijn zondes nu uitgewist zijn! Want door genade ben ik behouden door het geloof, en dat niet uit mezelf, het is een gave Gods, niet uit werken. Amen.”

   Wanneer u dit gebed oprecht heeft gebeden, dat betekend dat u werkelijk meende wat u zei, dan zijn vanaf dit moment uw zondes vergeven. Ze zijn uitgewist uit ieder boek in de hemel. U heeft een nieuw leven ontvangen, een nieuwe kans en een nieuwe geest. Dus welkom in de familie van God! Betekend dit dat u vanaf nu vrij bent van zonde? Nee, helaas niet. Maar het betekend wel dat u genade heeft ontvangen en dat u aan een nieuwe reis bent begonnen. Bekering, de verandering van denken, is een proces. Wat is dan de juiste verwachting?

   Tot op dit punt was uw leven redelijk in lijn met de plannen van satan. En voor de duidelijkheid, dat plan was om ervoor te zorgen dat u in de hel terecht zou komen. Maar nu u ervoor gekozen heeft om uw bestemming te veranderen, betekend dat dat er een strijd gaande is. De vijand van God heeft het zijn missie gemaakt om u te doen falen, om u te doen twijfelen aan Gods beloftes en om ervoor te zorgen dat u uw geloof opgeeft. Gelukkig staat u niet alleen in dat gevecht. God zal Zijn engelen sturen om u te beschermen. Maar anderzijds heeft Hij u ook een wapen gegeven tegen de vijand, en dat is het Woord van God. 

   Wanneer u vanaf dit moment niets zou doen, dan zou uw geloof langzaam vervagen en zou u het nieuwe leven dat u zojuist gegeven is verkwisten. Daarom is het belangrijk dat u verder groeit in uw geloof. Hoe doet u dat? De eerste en beste start is door het dagelijks lezen van het Woord van God, de Bijbel. U kunt bijvoorbeeld proberen om één of twee hoofdstukken per dag te lezen. Een goede plaats om te beginnen is in het Nieuwe Testament. Dat is bij het boek van Matteüs. Houd in gedachten dat verandering niet zal komen zonder het Woord van God. Wanneer u het Woord van God leest, dan zal het u van binnenuit veranderen. Alleen het Woord van God heeft de kracht om u te veranderen. 

   Naast het lezen van het Woord van God is het ook belangrijk om met God te praten. U heeft zojuist een voorbeeldgebed gezien, maar u hoeft uiteraard geen voorbeeldgebeden te gebruiken. Die zijn slechts bedoeld als een hulpmiddel. U kunt moet Hem praten in uw eigen woorden. God is niet ongevoelig of onverschillig en Hij is erg betrokken bij uw leven. Deel uw beste en slechtste dagen. Deel uw beste en uw slechtste daden. U kunt Hem niets vertellen dat Hij al niet weet. Maar Hij laat het initiatief aan u. Gebeden hoeven geen hele lijsten vol met lege woorden te zijn. Soms zijn een paar zinnen al voldoende. Op andere momenten heeft u meer tijd nodig. Zolang u eerlijk en oprecht bent ten opzichte van God, dan zal Hij altijd luisteren. 

   Tot slot is het goed om een groep gelovigen in uw buurt te vinden. Het is ook goed om erg voorzichtig te zijn waar u naartoe gaat. Zorg ervoor dat de gemeenschap waar u naartoe gaat in de genade van God leeft en handelt, in plaats van u een hele lijst met regels op te leggen. Het is niet slecht wanneer ze direct en to the point zijn. Dat was Jezus ook. Het benoemde de slechte dingen altijd bij naam, maar Hij gaf ook altijd de oplossing. Ook dit is een punt dat u met God kunt bespreken. U kunt Hem vragen om u naar de juiste plaats te leiden, waar Zijn dienaren u kunnen helpen om te groeien naar geestelijke volwassenheid en dichter naar Jezus.