0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  Je hebt items in je winkelwagen
  Je hebt 1 item in je winkelwagen
   Totaal

   Er is niemand in de hemel of op de aarde die de dag of het uur weet wanneer Jezus zal komen voor de opname, om Zijn bruid weg te nemen van de aarde. Niemand dan alleen God de Vader. Zelfs Jezus kent het uur of de dag niet (Matteüs 24:36, Markus 13:32). Een ieder die u iets anders verteld die is een misleider en dient niet het Koninkrijk van onze God. Wij geloven dit omdat het Woord van God het ons verteld. Maar hierdoor zijn er velen die niet langer durven uit te zien naar de komst van Jezus Christus en dat is ook weer niet goed. 

   Jezus heeft duidelijk gezegd dat niemand de dag of het uur weet, maar tegelijk heeft Hij ook duidelijk gemaakt dat wij wel het seizoen kunnen weten. Dat betekend dus dat wij niet volledig in het duister tasten aangaande deze zaak. Meer dan dat zelfs, Hij heeft ons zelfs opgedragen om uit te zien naar Zijn komst. 

   Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!
   Marcus 13:35-37

   Onze NBG vertaling zegt hier “waakt”, maar letterlijk staat er “sta op de uitkijk”. Maar wat betekend dit? Dat we al ons werk moeten laten vallen en continu naar de hemel moeten gaan staren? Velen voelen zich als verlamd door al de verhalen over de wederkomst van Jezus. Sommigen omdat ze niet zeker zijn of ze bij de opname zullen zijn, anderen omdat zij ervaren dat hun werk zinloos is nu Hij op ieder moment terug kan komen. Ik kies er bewust voor om hier niet alle tekenen te vermelden. Dat is aan u om te toetsen. Maar als uw ogen geopend zijn, dan kunt u duidelijk zien dat Zijn wederkomst zo dichtbij is dat dit op ieder moment kan gebeuren. Zelfs nu, in het komende uur, morgen etc. Maar het kan ook over een paar maanden gebeuren of over een jaar. Wij weten niet precies wanneer. Niemand weet dat. Maar ik ben er wel zeker van dat het geen jaren meer gaat duren wanneer ik alle tekenen bij elkaar zie. 

   Hoe gaan we dan door met ons leven, nu we dit allemaal weten? Door ons leven heel serieus te nemen. Door onze door God gegeven taken heel serieus te nemen. Wij weten niet exact het moment, dus we moeten doorgaan met het werk van God, zolang er nog tijd is. We zouden het voorbeeld van Jezus Zelf moeten volgen. 

   Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.
   Johannes 9:4

   Dat betekend dat we doorgaan met onze levens en met alles wat we voor de Heer mogen doen, zonder aarzeling en zonder terughoudendheid, maar met het volle bewustzijn van Zijn aanstaande wederkomst. Nu is er nog iets dat Jezus heeft gezegd aangaande de timing van de opname.

   Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
   Matteüs 24:44

   Het zal gebeuren op een moment dat zo onverwachts is, dat het als een valstrik zal komen over allen die zich op het oppervlak der ganse aarde bevinden (Lukas 21:35). Dus het punt is duidelijk niet om te weten op welke dag of welk uur het zal gebeuren, maar om klaar te zijn wanneer het gebeurd. Als we de dag en het uur zouden weten, dan zou iedereen zijn leven op orde hebben op dat moment. Zelfs de hedendaagse Schriftgeleerden en Farizeeën. Maar de opname is niet bedoelt voor alle mensen die zich Christen ‘noemen’. Het is alleen bedoelt voor hen die waarlijk voor Hem leven en wiens harten Hem volledig najagen. 

   Maar hoe kunt u nu klaar zijn? Als u dat nog niet gedaan heeft, begin er dan mee om uw relatie met Jezus Christus 100% serieus te nemen en om Hem de hoogste prioriteit van uw leven te maken. Als u zich moet bekeren van zonde, verdoe uw tijd dan niet en beleid uw zonde aan God. Hij is meer dan bereid om u te vergeven. Maar stop daar niet. Uw probleem is niet alleen uw zondes, het is ook de oorzaak van uw zondes. Dat is het punt wat Jezus zeer duidelijk maakte. Het probleem is uw hart. 

   Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.
   Matteüs 15:19

   Dat is een gedeelte van uw leven dat u niet op eigen kracht kunt veranderen. U heeft Zijn hulp zeer nodig om uw hart veranderd te krijgen. Dat hebben wij allemaal. Want als het hart niet veranderd, dan zullen de vruchten van zonde altijd terugkomen. Zelfs na vele gebeden voor bevrijding. Het hart zal alleen veranderen door de kracht en het Woord van God. Zoals David kunt ook u God vragen om een zuiver hart en een standvastige geest in u te scheppen (Psalm 51). Wanneer u worstelt met zonde, maakt dit dan uw dagelijks gebed. God is niet ongevoelig voor uw roep om hulp. Wanneer uw verlangen naar een veranderd hart oprecht is, dan zal Hij Zich naar u uitstrekken en het doen. En dat is nog maar het gewone Christelijke leven. 

   Ten opzichte van de opname, en hoe we daar klaar voor kunnen zijn, heeft Jezus ons een hele belangrijke instructie gegeven die slechts enkele mensen kennen vandaag de dag. Die instructie kan gevonden worden in Lukas 21.

   Zie te allen tijde toe, biddende, dat gij waardig genoeg bevonden mag worden om te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
   Lukas 21:36

   Dit gedeelte laat ons zien dat Jezus ons duidelijk maakt dat wij standaard niet waardig genoeg zijn. Als wij wel waardig genoeg zouden zijn, dan zou er geen noodzaak zijn voor een dergelijk gebed. Ik wil hier ook het gedeelte “te allen tijde… biddende” benadrukken. Net zoals wij ons hart niet zelf kunnen veranderen, zo kunnen wij onszelf ook niet waardig genoeg maken. God moet dat voor ons doen. Maar om op dat punt te geraken moeten wij Hem echt zoeken. We moeten ons realiseren hoezeer wij van Hem afhankelijk zijn. Hoe meer we ons realiseren hoe afhankelijk we van Hem zijn, hoe meer we Hem en Zijn Woord serieus nemen. En als u denkt dat u het nog niet helder genoeg kunt zien, dan kunt u altijd aan de Heilige Geest vragen om u een volle openbaring te geven. 

   Om het makkelijk voor u te maken heb ik hier een aantal punten opgesomd die extreem belangrijk zijn voor uw relatie met Christus en om klaar te zijn voor de opname:

   • Benader God altijd met een nederige houding.
   • Blijf in Zijn Woord. Lees het. Denk erover na. 
   • Vraag Hem dagelijks om een zuiver hart en een standvastige geest.
   • Vraag Hem dagelijks om u waardig genoeg te maken om te mogen ontsnappen en voor de Zoon des Mensen te mogen verschijnen.

   De veiligste plaats is in Zijn Woord. Dat betekend niet dat u de hele Bijbel in een week moet uitlezen, maar het betekend dat wanneer u leest, u met aandacht leest, met het verlangen om te begrijpen wat u leest. Soms betekend dat dat u maar een paar verzen leest, waardoor de Heilige Geest tot u spreekt. Op andere momenten kunnen dit één of twee hoofdstukken zijn. Het punt is dat we er de tijd voor nemen en dat we luisterend luisteren. Dat we lezen met het verlangen om te begrijpen. En als we het niet meteen begrijpen, dan vragen de Heilige Geest om hulp en blijven we dat gedeelte lezen en overdenken totdat we het wel begrijpen. 

   Wanneer bent u klaar een waardig genoeg? Ik ben niet degene die bepaalt wanneer dat is of om uw oprechtheid te oordelen. Maar ik kan u wel vertellen dat dit alles te maken heeft met de conditie van uw hart. Jezus Christus Zelf zal uw hart doorzoeken en beoordelen, om te bepalen of u waardig genoeg bent. Wat voor Hem van belang is is uw oprechtheid. Dat betekend dat wat u zegt ook in lijn is met wat er in uw hart leeft. En wanneer u faalt, wat we allemaal weleens doen, dat u het dan niet toedekt en verbergt, maar dat u het onmiddellijk in het Licht brengt. Hij weet het toch al. Sta gewoon op, geef toe dat u gezondigd heeft en vervolg uw weg. Sta niet toe dat falen en zonde tussen u en Jezus komen te staan. Reken ermee af door het simpelweg te belijden aan Jezus. 

   Geef niet op gaandeweg. Houd uw ogen gericht op Jezus Christus, ongeacht wat er gebeurd. Hij is Degene Die uw geloof gecreëerd heeft en Die uw geloof volwassen zal maken. Blijf ten alle tijden nederig en afhankelijk. Jezus heeft nog nooit neergekeken op de nederige en zwakke mensen. Maar de trotse en zelfvoldane mensen zal Hij weerstaan. Zij zijn degenen die achter zullen blijven.