0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  Je hebt items in je winkelwagen
  Je hebt 1 item in je winkelwagen
   Totaal

   We hebben allemaal al eens gehoord over de doop, maar niet iedereen is zich ervan bewust dat er drie soorten doop in de Bijbel vermeld worden. Dit zijn de doop in water, in Geest en in vuur. Er is veel te zeggen over deze drie soorten doop, maar in de deze studie blijven we bij de basis. Maar als u meer wilt weten, dan moedigen wij u aan om zelf het Woord van God te gaan bestuderen en om God te vragen om Zijn wijsheid aan u te openbaren, welke Hij graag geeft aan een ieder die met een oprecht hart zoekt. 

   Doop in water

   De eerste en meest bekende soort doop is de doop in water. Dit is de enige soort doop die alleen aan de buitenkant plaatsvind, maar toch vertegenwoordigd het wat er reeds aan de binnenkant heeft plaatsgevonden. Het is een daad die aantoont dat u uw denken aangaande Jezus Christus heeft veranderd, van een staat van niet bewust zijn of onwetendheid naar:

   • Jezus Christus accepteren als de Zoon van God
   • Zijn offer voor u (en de noodzaak daarvan) accepteren
   • Overgave van uw leven aan Hem

   Het woord “dopen” komt van het Griekse woord “baptizo”. Dit woord heeft verschillende betekenissen. Besprenkeling behoord daar echter niet toe. Dat is door de eeuwen heen door de kerk verzonnen. Maar wat het wel betekend is om “te dippen”, “onder te dompelen” of “te duiken”. Met andere woorden, alle mogelijke betekenissen geven aan dat iemand in het water verdwijnt, om daar daarna weer uit omhoog te komen. 

   Op het moment dat u Jezus Christus als uw Messias en als de Zoon van God accepteerde heeft u een nieuw leven ontvangen. Dat nieuwe leven begint niet wanneer uw leven hier op aarde voorbij is, dat is op dat moment reeds begonnen en zal doorgaan wanneer u uw aardse lichaam verlaat, om een nieuw eeuwig lichaam in de hemel te krijgen. Op het moment dat u besloot Jezus te volgen eindigde uw eigen leven, om plaats te maken voor het leven van Jezus. De doop symboliseert dat. Wanneer u in het water gaat, en volledig in het water verdwijnt, dan symboliseert dat dat uw oude leven is begraven. Op het moment dat u uit het water omhoog komt symboliseert dat dat u met Christus uit de dood bent opgestaan. 

   Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
   Romeinen 6:4

   “…daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.”
   Kolossenzen 2:12

   Uw doop is een publiek getuigenis van de verandering die in uw leven heeft plaatsgevonden. Meer dan dat, het is onderdeel van de grote opdracht die Jezus aan Zijn discipelen gaf. Hij zei hen om de hele wereld over te gaan en om het evangelie aan alle mensen te vertellen. Toen voegde Hij daaraan toe:

   Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
   Marcus 16:16

   Misschien heeft u het verlangen ontvangen om gedoopt te worden, voor, tijdens of na het lezen van deze studie, en wellicht vraagt u zich af wat de voorwaarden zijn om gedoopt te kunnen worden. Diezelfde vraag werd ook aan Filippus gesteld. Zijn antwoord was simpel en dat antwoord staat vandaag de dag nog steeds.

   En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
   Handelingen 8:36-37

   Wanneer u werkelijk met heel uw hart gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, dan heeft u voldaan aan de enige voorwaarde om gedoopt te worden. Als u deel bent van een kerk, vraag uw voorganger dan om u te dopen. Als u nog geen deel bent van een gemeente (of huisgroep), dan moedigen wij u aan om een gemeenschap van gelovigen te zoeken. 

   Doop in de Geest

   Hoewel de eerste soort doop (de waterdoop) een fysieke doop is, zijn de andere twee soorten doop niet fysiek. De andere twee soorten doop zijn geestelijk. Toen Jezus nog op aarde wandelde, net voordat Zijn publieke bediening begon, was het Johannes de Doper die over deze twee soorten doop sprak. 

   Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
   Matteüs 3:11

   Het eerste dat opvalt is dat niemand anders kan dopen in de Heilige Geest en vuur, dan alleen Jezus. Op een gegeven moment sprak Jezus met Zijn discipelen over het feit dat Hij terug zou gaan naar Zijn Vader in de hemel. In dit gesprek begon Hij over de doop in de Heilige Geest, toen Hij beloofde dat Hij de Helper naar Zijn discipelen en naar al Zijn volgelingen zou sturen. 

   Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.
   Johannes 14:15-18

   Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
   Johannes 14:25-26

   Hier wordt duidelijk dat deze kostbare Heilige Geest onze Metgezel is, onze Leraar en dat Hij ons alle dingen terug in herinnering zal brengen die Jezus ons gezegd heeft. Maar later gaf Jezus aan dat Hij nog veel meer is dan dat alleen. 

   En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.
   Johannes 16:8-15

   Het is de Heilige Geest Die ons bewust maakt van zonde. Zonder Hem zijn we niet eens in staat om het te zien. Hij moet onze ogen daarvoor openen. Hij is Degene die ons naar bekering helpt (verandering van denken), aangaande Jezus Christus en aangaande zonde, gerechtigheid en oordeel. Niet met het doel om ons veroordeeld te krijgen, maar met het doel om ieder gebied van ons leven in lijn te brengen met het Woord van God. Niet alleen overtuigd Hij ons ervan dat dat moet gebeuren, Hij is ook Degene Die ons helpt om dat te kunnen bereiken, want op eigen kracht kunnen wij die staat nooit bereiken. Met anderen woorden: wij hebben Hem echt nodig! Hij is onze connectie met Jezus Christus en met de Vader. Als u wil weten wat Jezus u te zeggen heeft, dan heeft u de Heilige Geest nodig. Want het is de Heilige Geest die u kan en wil vertellen wat Jezus zegt. Het is de Heilige Geest Die de kracht van God in ons vrijzet. Het is de Heilige Geest Die samenwerkt met het Woord van God, om ons van binnenuit te veranderen. We hebben Hem nodig! Hij is de (enige) Vervanger van Jezus op aarde.

   Zoals Johannes de Doper al zei, het is Jezus Christus Die doopt in de Heilige Geest. Niemand anders kan dat voor u doen. Dus wanneer u de doop in de Heilige Geest wilt ontvangen, vraag Jezus dan om dit voor u te doen en om u te dopen in Zijn Heilige Geest. Het gebeurd niet altijd direct. Soms moet u er op wachten. Maar als u een waardige man Gods in uw omgeving weet, die de Heer dient in ware nederigheid, dan kunt u hem vragen om u de handen op te leggen en om te bidden dat u die doop in de Heilige Geest mag ontvangen. 

   Doop in vuur

   Johannes de Doper vermelde niet alleen de doop in de Heilige Geest, maar ook de doop in vuur. Ook dit is een soort doop die alleen door Jezus Christus gedaan kan worden. Maar wanneer we spreken over vuur, dan beangstigd dit vaak. Het idee om door vuur te gaan, of om daar zelfs in gedoopt te worden, klinkt pijnlijk en niet als iets dat iemand zou moeten willen. En natuurlijk is er dan ook de gedachte aan het vuur van de hel. Maar laat me u verzekeren dat dit soort vuur niet gemaakt is om u te schaden. 

   De doop in water staat voor het neerleggen van uw leven en het opstaan met Jezus. De doop in de Heilige Geest staat voor de kracht van God in u, de kracht om te veranderen en te groeien in geloof. De doop in vuur staat voor heiligheid, reiniging en zuivering. Dit soort vuur is niet een letterlijk vuur zoals wij dat op aarde kennen. Het is niet het soort vuur dat ons schade toebrengt. 

   Voor God zijn wij zo enorm waardevol en gewaardeerd. Als u dat zou moeten vergelijken met iets op deze aarde, dan kunt u zeggen dat u kostbaarder bent dan goud. Toch wil ik hier het voorbeeld van goud gebruiken. Wanneer een goudsmid zijn ‘nieuwe goud’ ontvangt, dan begint hij altijd eerst met het zuiveringsproces. En er is maar één manier om dat goud gezuiverd te krijgen: door vuur. Niet door gewoon vuur, maar door extreem heet vuur. Het goud wordt verhit tot extreem hoge temperaturen, totdat het vloeibaar en zwak wordt. Wanneer dat gebeurd dan vind er een merkwaardig proces plaats. Het goud zinkt naar de bodem, terwijl alle viezigheid die aan de binnenkant zat aan de oppervlakte komt drijven. Op dat moment hoeft de goudsmid alleen maar voorzichtig het vuil van de oppervlakte te verwijderen, totdat er geen vuil meer over is. Het meest mooie gedeelte is dat de goudsmid weet wanneer hij klaar is, wanneer hij een helder beeld van zichzelf in het goud kan zien. 

   Het vuur van God werkt op dezelfde manier. Hoewel het ons niet kan en zal beschadigen, is het wel gemaakt om ons te reinigen en te zuiveren. Wanneer het vuur van God komt, dan brengt het al het vuil van ons leven aan de oppervlakte. En ik moet eerlijk zijn, dat is geen prettig gevoel of gewaarwording. Zoals ik al zei, het zal ons niet schaden, maar het zal wel alles schaden en vernietigen dat niet in onze levens hoort te zijn. Als we hier op een goede manier op reageren, en met het proces meebewegen, dan zal het ons volledig reinigen en zuiveren. De Heilige Geest weet wanneer Hij klaar is wanneer Hij een helder beeld van Jezus in u kan zien. Ja, dit proces kan pijnlijk zijn. En met pijnlijk bedoel ik dat we op een punt komen waar we ons realiseren hoe ver we van God leefden en hoeveel gebieden in onze levens onveranderd zijn gebleven, terwijl God niets minder wilde hebben dan ons hele leven. Dat is het moment waarop we ons realiseren hoe we Zijn liefde hebben verwaarloosd op diverse gebieden in onze levens, zonder ons daarvan bewust te zijn. Maar dit is geen pijn die blijvend is, het slechts tijdelijk. Het is namelijk het doel van de Heilige Geest om ons uit die positie te halen, naar onze bestemming. Het is niet Zijn doel om het er eens even goed in te wrijven, Hij wil niets anders dan het beste voor ons. Dus u gaat er doorheen, om er gereinigd en gezuiverd weer uit te komen. 

   Als u dit ook wilt, dan kunt u Jezus vragen om u te dopen in Zijn rivier van vloeibaar Heilig Vuur. Hij is de Enige Die dat kan doen. Wanneer u daar oprecht naar verlangt, dan zal Hij het doen. Misschien niet altijd meteen, en soms is het een langzaam proces, maar als u vraagt, zoekt en wacht op de Heer, dan zal Hij u zeker niet teleurstellen.