€14.99
Deze Mezuzah bevat de tekst (in het Engels): "Moge de zegen van God op dit huis rusten en op allen die daarin verblijven. Moge allen die dit huis binnengaan ook gezegend worden."

De Mezoeza (letterlijk: deurpost in het Hebreeuws) werd volgens traditioneel Joods gebruik op deurposten aangebracht. Bij het aanbrengen ("aanslaan") van de mezoeza wordt de volgende zegen uitgesproken: Baruch atah adonai eloheinu melech ha'olam asher kid'shanu b'mitzvotav v'tzivanu likbo'a m'zuzah. Gezegend zijt gij Heer onze God, Koning van het heelal, die ons heiligde met zijn mitzvot (613 geboden uit de Thora) en ons de mezoeza op de deurposten liet schrijven.